Menu Zamknij

DOBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Melomanów 6, 00-712 Warszawa, wypełniając obowiązki wynikające z przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), przekazuje Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

DOBRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Melomanów 6, 00-712 Warszawa (dalej jako DOBRE Sp. z o.o. lub Administrator Danych Osobowych).

Mogą Państwo skontaktować się z DOBRE Sp. z o.o.:

1) za pomocą poczty elektronicznej: dobrezdrowie@vp.pl

2) telefonicznie: (41) 273 99 44

3) drogą pocztową na adres: ul. Melomanów 6, 00-712 Warszawa

4) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.rezonans-starachowice.pl 

W DOBRE Sp. z o.o. jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą Państwo skontaktować się:

1) za pomocą poczty elektronicznej: dobrezdrowie@vp.pl

2) telefonicznie: (41) 273 99 44

3) drogą pocztową na adres: ul. Melomanów 6, 00-712 Warszawa

4) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.rezonans-starachowice.pl 

DOBRE Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 • świadczeniem  usług medycznych;
 • świadczenie usług promocji zdrowia;
 • świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym usługi dostępu do prowadzonego przez DOBRE Sp. z o.o. systemu rejestracji on-line;
 • podejmowanymi działaniami marketingowymi;
 • nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy;
 • nawiązanymi relacjami handlowymi.

DOBRE Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane. W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych DOBRE Sp. z o.o. może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez DOBRE Sp. z o.o. usług medycznych.

W przypadku korzystania z usług medycznych świadczonych przez DOBRE Sp. z o.o.

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja umowy na świadczenie usług medycznych

art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej jako Rozporządzenie Ministra Zdrowia)

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu (art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 29 ust.1 pkt 1-4 ww. ustawy

Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, np. identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych

art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu [art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta] za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 29 ust.1 pkt 1-4 ww. ustawy oraz w przypadku dokumentacji medycznej służby medycyny pracy za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów

Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskich

art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu [art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta] za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 29 ust.1 pkt 1-4 ww. ustawy oraz w przypadku dokumentacji medycznej służby medycyny pracy za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów

Profilaktyka zdrowotna

art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu [art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta] za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 29 ust.1 pkt 1-4 ww. ustawy oraz w przypadku dokumentacji medycznej służby medycyny pracy za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów

   

Realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu [art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta] za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 29 ust.1 pkt 1-4 ww. ustawy oraz w przypadku dokumentacji medycznej służby medycyny pracy za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów

Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty lub zabiegu, poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, jakim jest obsługa pacjenta

art. 6 ust.1 lit. b   RODO art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu [art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta] za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 29 ust.1 pkt 1-4 ww. ustawy oraz w przypadku dokumentacji medycznej służby medycyny pracy za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów

Realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta w systemie on-line – dotyczy osób posiadających konto w prowadzonym przez ADO systemie on-line

art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO

Okres prowadzenia konta

Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa, maksymalnie 10 lat

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie DOBRE SP. Z O.O., co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

 

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

 

5 dni

Wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody

 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku

 

Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Państwa zgody

W przypadku kontrahentów DOBRE Sp. z o.o.

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/

przetwarzana danych osobowych

Realizacja umowy sprzedaży, w tym dostarczenie towaru lub usługi, kontakt w związku z realizacją zamówienia

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży (od złożenia zamówienia do jego zrealizowania), a potem przez okres przedawnienia roszczeń

   

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie DOBRE Sp. z o.o., co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

5 dni

W przypadku korzystania z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez ADO:

 Cel przetwarzania danych

 Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres   przechowywania/przetwarzana            danych osobowych

Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Przez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenia korespondencji/ rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO, gdy Państwa zgłoszenie może uzasadniać przetwarzanie danych w tym celu (np. gdy zgłoszenie dotyczy reklamacji)

art. 6 ust. 1 lit f RODO

Przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

W przypadku podejmowania wobec Państwa przez DOBRE Sp. z o.o. działań marketingowych /newsletter:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres   przechowywania/przetwarzana            danych osobowych

Prowadzenie działań marketingowych związanych z działalnością DOBRE Sp. z o.o., w tym nawiązywanie relacji handlowych, wysyłanie ofert, informacji o towarach, usługach, promocjach, newsletterów – w ramach prawnie uzasadnionego interesu ADO lub wyrażonej przez Państwa zgody

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest marketing produktów i usług art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego

Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do: złożenia przezPaństwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub

jeśli wyrażali Państwo zgody marketingowe – do wycofania udzielonej zgody

Profilowanie (tworzenie profili preferencji) zmierzające do dostosowania oferowanych przez ADO usług do Państwa potrzeb, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO. Do profilowania ADO nie wykorzystuje żadnych danych szczególnej kategorii, w tym danych znajdujących się w prowadzonej przez ADO dokumentacji medycznej.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu

Pacjenci:

Korzystanie z usług medycznych świadczonych przez DOBRE Sp. z o.o.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub osoby upoważnionej podczas rezerwacji wizyty oraz wykonywania na Państwa rzecz usługi medycznej. W przypadku korzystania przez Państwa z programu medycznego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy, w pierwszej kolejności dane pozyskiwane są od Państwa na podstawie wypełnionego przez Państwa formularza przystąpienia do programu/ubezpieczenia. ADO może pozyskać również Państwa dane od innych podmiotów leczniczych w ramach udostępniania dokumentacji medycznej, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

Kontrahenci:

Nawiązywanie relacji handlowych

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.

Przedstawiciele        kontrahenta, osoby do kontaktu

Dane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują lub bezpośrednio od Państwa. W przypadku, gdy dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego Państwo występują, ADO zbiera Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Potencjalni kontrahenci

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub ze źródeł publicznie dostępnych. W przypadku gdy dane osobowe zbierane są ze źródeł publicznie dostępnych, ADO zbiera Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Użytkownicy formularzy kontaktowych

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa w formularzu kontaktowym/ formularzu rejestracji on-line lub podczas kontaktu prowadzonego w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Adresaci działań marketingowych

Dane mogą być pozyskiwane:

 1. bezpośrednio od Państwa;
 2. od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe);
 3. ze źródeł publicznie dostępnych (imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe)

 

Pacjenci:

Korzystanie z usług medycznych świadczonych przez DOBRE Sp. z o.o.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez ADO dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Państwa tożsamości. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego – odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ADO. W przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e- mail ADO nie może odmówić udzielenia Państwu świadczenia zdrowotnego, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług, w tym potwierdzenia i odwołania wizyty. Jeśli korzystają Państwo z prowadzonego przez ADO systemu on-line, podanie przez Państwa danych niezbędnych do prowadzenia konta jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości założenia i prowadzenia konta w systemie on-line.

Kontrahenci:

Nawiązywanie relacji handlowych

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy.

Przedstawiciele   kontrahenta,  osoby do kontaktu

Jeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona.

Użytkownicy formularzy kontaktowych

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie.

Adresaci działań marketingowych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć:

 • pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych na polecenie ADO;
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
 • podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
  1. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);
  2. dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez DOBRE Sp. z o.o. .działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
  3. zleceniodawcy, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych;
  4. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta; z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

ADO nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako Państwa trzecie) i organizacji międzynarodowych.

W związku z przetwarzaniem przez DOBRE Sp. z o.o. Państwa danych osobowych przysługują Państwu:

 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
 • prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach 20 RODO.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych DOBRE Sp. z o.o.

Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych, jeśli podstawą ich wykorzystania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W tym przypadku po rozpatrzeniu Twojego wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Twoich danych, co do których wniosłeś sprzeciw, chyba że:

istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które wg. prawa uznaje się za nadrzędne dla Twoich interesów lub podstaw do dochodzenia roszczeń.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najlepszą ochronę Państwa danych. Chronimy je zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosujemy zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne oraz stosujemy specjalne procedury. Macie Państwo możliwość wyboru zakresu przetwarzania swoich danych.

Nie gromadzimy bez Państwa wiedzy danych osobowych.

Używane na naszych stronach internetowych służą do zapamiętania Twoich ustawień, zamówień oraz wypełnianych formularzy tzw. autouzupełnianie. Dzięki nim strona działa sprawniej i nie musisz ponownie wpisywać już raz zapisanych informacji. Pliki „cookies” nie przechowują danych osobowych a jedynie zapamiętują Twoje preferencje. „Cookies” zapisywane są na urządzeniu, z którego sam korzystasz nawet po opuszczeniu strony.

Jak się pozbyć zapisanych plików „cookies”? W zależności od rodzaju przeglądarki, z której aktualnie korzystasz opcja usunięcia znajdują się zwykle w menu narzędzia, opcje internetowe, prywatność lub ustawieniu plików „cookies”. Jeżeli będziesz miał problem ze znalezieniem miejsca, w którym można usunąć zapisane pliki „cookies” na pewno znajdziesz te informacje w Internecie. Pamiętaj, aby szukać informacji o swojej przeglądarce.